HLAS MLADÝCH

Cieľom programu HLAS mladých je:
a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách,
b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve,
c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na
celoštátnej úrovni,
d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,
e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej
a Európskej mládežníckej politiky,
f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami
zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí,
g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej
úrovni,
h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže
a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na národnej
úrovni,
i) identifikovať a vychovávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych
krajov a na celoštátnej úrovni.


 

Tri dni pre hrdinov 3DPH

Maratón dobrovoľníckych aktivít mladých z Trnavského kraja. Samotné aktivity vymýšľajú, prihlasujú a realizujú mladí, ktorí sa svojou činnosťou pokúšajú pomôcť svojmu okoliu, komunite. Projekt sprevádza aj mediálna kampaň, ktorá upriamuje pozornosť na prácu a význam dobrovoľníkov. Mnohí dobrovoľníci vykonávajú dobrovoľnícku prácu celoročne a v skrytosti a týmto projektom chceme trochu viac zviditeľniť ich činnosť. Je to možnosť aj pre ďalších záujemcov pridať sa k dobrovoľníkom a k zmysluplnej činnosti. Vytvárame tak priestor na sebarealizáciu mladých a na spoluprácu medzi jednotlivými mládežnickými subjektmi a na nadviazanie kontaktu so samosprávami a inými inštitúciami, ktorých spolupráca môže byť aj v budúcnosti prospešná.


 

Štyri regióny pre mladých 4R4Y

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi štyrmi susediacimi krajmi (Trnavský, Trenčiansky, Jihomoravský a Zlínsky). V rámci tohto projektu prebehli 4 nosné aktivity a to:

1. vytvorenie webového portálu www.4r4y.eu, ktorý je určený mladým a ponúka im zaujímavé informácie o dianí v oblasti mládeže.

2. Vytvorenie manuálu participácie, ktorému predchádzal prieskum.

3. Podujatie Tri dni pre hrdinov.

4. Realizácia štyroch konferencii pre mladých na rôzne zaujímavé témy.


 

Štyri regióny pre inováciu v oblasti zamestnanosti mládeže 4R4I

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi štyrmi susediacimi krajmi (Trnavský, Trenčiansky, Jihomoravský a Zlínsky). V rámci tohto projektu prebehli školenia na rôzne témy, ktoré mali za cieľ zvýšiť zamestnaniaschopnosť účastníkov. Následne mali možnosť mladí zúčastniť sa stáži v rôznych občianskych združeniach a nadviazať s nimi kontakt.


 

Animátor roka

Oceňovanie dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou. Počas galavečera sú odovzdané ceny výhercom, ktorých z pomedzi všetkých nominácii vyberá odborná porota. Podujatie sa snaží zdôrazniť význam dobrovoľníkov, animátorov a pracovníkov s mládežou.


Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Oceňovanie tých miest a obcí v rámci kraja, ktoré preukázali výnimočným spôsobom podporu práci s mládežou a vytvárajú vhodné podmienky na činnosť mládežníckym subjektom a môžu byť vzorom a inšpiráciou pre ostatné samosprávy.

 


 

Mladí bez nenávisti

V projekte sa Rada mládeže Žilinského kraja spolu so svojimi partnermi Radou mládeže Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže Prešovského kraja  zameriava na deti a mládež v ohrození – stredoškoláci vo veku 15-17 rokov. Projektom chceme dosiahnuť, aby mali mladí dostatok informácií o možnostiach získania pomoci a o tom, aký postoj zaujať a ako reagovať na podnety nenávistného vyjadrovania. Ďalšou aktivitou sú vzdelávania v téme nenávistného vyjadrovania a šírenie informácií o jeho príčinách a spôsoboch riešenia.


 

Mládežnícke výmeny

  • Campo solare
  • Out of choice volunteer
  • A Healthy body is a Healthy Mind

 

 

 

 

Close Menu