Mládežnícka politika

Mládežnícka politika je špecifickou politikou, ktorá sa komplexne venuje problémom, ktorým čelia deti a mladí ľudia v rôznych oblastiach svojho života. Zaoberá sa prípravou, tvorbou, ovplyvňovaním a implementáciou rozhodnutí, ktoré majú priamo alebo nepriamo dosah na život mladého človeka. V mládežníckej politike sa mládež stáva subjektom, na ktorý sú orientované rôzne zákony, stratégie a koncepcie.

https://www.minedu.sk/data/att/2288.pdf

 

Mládežnícka participácia

Účasť mladých a ich zoskupení (iniciatív, organizácií, sietí) na verejnom rozhodovaní, či už v oblasti podpory, ochrany alebo starostlivosti o deti a mládež, alebo v oblasti širšieho rámca rozvoja spoločnosti, obce, mesta či regiónu. Tiež aktívna účasť mladých na rozvoji občianskej spoločnosti.

http://www.zelenaskola.sk/files/Mladeznicka_participacia_na_Slovensku.pdf

 

Dobrovoľníctvo

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle a v prospech druhých alebo vo verejný prospech mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka. Dobrovoľníctvo nie je činnosť vykonávaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo študijných povinností.

http://dobrovolnictvo.sk/subory/publikacie/Dobrovolnictvo_a_co_TY_1.pdf

 

Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/prieskumy/publikacia_fudaly_lenco.pdf

 

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod.

http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf

 

 

 

Close Menu