Mladí na celom Slovensku sa stretávajú s nenávistným vyjadrovaním

Tlačová správa 

(V Žiline, dňa 9.10.2014) Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien podporili v rámci projektu Mladí bez nenávisti prieskum medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Rada mládeže Žilinského kraja sa spolu s Radou mládeže Trnavského kraja a Regionálnou radou mládeže Prešovského kraja, zamerala na oslovenie stredoškolákov vo veku od 15 do 19 rokov. Zaujímali ich skúsenosti tejto vekovej skupiny s nenávistnými prejavmi v každodennom živote.

Prieskum Bez nenávisti na internete medzi slovenskými mladými ukázal, že zo 780 opýtaných má až 53% osobnú skúsenosť s nenávistným vyjadrovaním. Doma nenávistný prejav tohto druhu zažívajú často až 4% z nich, 29% občas a až povzbudivých 67% vôbec. Na druhej strane prostredie internetu vnímajú ako najrizikovejšie. S nenávistným vyjadrovaním sa tu často stretáva až 58% zapojených. Sú mu však vystavení aj na ulici (31%), v škole (32%) a na televíznych obrazovkách (38%).

Pre organizátorov prieskumu bolo prekvapivé zistenie, že až 85% opýtaných nepozná žiadnu organizáciu, ktorá sa venuje problematike nenávistného vyjadrovania. Medzi najčastejšie dôvody nenávistných prejavov medzi mladými, uviedlo viac ako 400 zúčastnených sociálnu situáciu a odlišnú sexuálnu orientáciu. Viac ako 300 mladých ľudí považuje za príčinu takéhoto vyjadrovania odlišnú národnosť či záujmy. Takmer stovka respondentov je presvedčená, že za nenávistnými prejavmi môžeme nájsť aj dôvody ako je odlišné pohlavie. Najviac ohrozenou skupinou týmto vyjadrovaním je, podľa vyše 500 opýtaných mladých ľudí na celom Slovensku, rómska menšina a viac ako 400 zapojených uviedlo aj komunitu LGBTI. Nasledujú ľudia s nižším finančným zabezpečením a zdravotne postihnutí. Medzi zúčastnenými panuje názor, že ohrozenými na Slovensku sú aj maďarská a židovská menšina, kresťania a v neposlednom rade ženy, moslimovia a imigranti. Na otázku čo sa pri riešení problematiky nenávistného vyjadrovania potrebujú naučiť, odpovedala nadpolovičná väčšina mladých, že cítia potrebu vedieť reagovať na odlišné názory. Rovnako sa chcú naučiť vyjadrovať svoj názor a vedieť pomáhať obetiam nenávistných prejavov, keď už sa im nepodarí týmto predchádzať. Takmer 100 opýtaných chce získať vedomosť o organizáciách venujúcich sa problematike a naštudovať si súvisiacu legislatívu.

Každý z účastníkov bol pred uskutočnením prieskumu oboznámený s presným znením definície o nenávistnom vyjadrovaní, ktorú stanovil Výbor ministrov Rady Európy. Podľa výboru sa toto vyjadrovanie vzťahuje na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

Na základe výsledkov a získaných informácií organizujú Rady mládeže Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja akreditované školenia školiteľov v téme Bez nenávistného vyjadrovania. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci sa počas nich zamerajú okrem iného na predchádzanie a elimináciu prejavov nenávistného vyjadrovania s osobitným dôrazom na prostredie internetu. „Prieskum potvrdil, že súčasná generácia mladých ľudí je „on-line generáciou“ a internet je pre ňu najrizikovejším prostredím. S tým stúpa potreba vzdelávať mladých ľudí v oblasti bezpečného používania internetu, naučiť ich, ako nenávistnému vyjadrovaniu predchádzať a ako v takých prípadoch reagovať,“ uviedol Martin Šturek z Rady mládeže Žilinského kraja. Viac informácií a prieskum  v číslach nájdete na stránke www.mladibeznenavisti.sk. Aktivity projektu sú konajú pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

VÝSLEDKY PRIESKUMU V PODOBE PREZENTÁCIE (PDF) SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU.

Close Menu