ANIMÁTOR ROKA UŽ PO 11-KRÁT!

ANIMÁTOR ROKA UŽ PO 11-KRÁT!

Už po jedenástykrát budú ocenení skutoční hrdinovia venujúci sa mládeži. Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vyhlásia: Animátora roka 2017 v uvedených kategóriách a Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Svoje nominácie môžete posielať do 25. novembra 2017. Slávnostný galavečer spojený s vyhlásením výsledkov prebehne 10. decembra o 19.00 v kine Hviezda v Trnave.

 animátor roka 2017

 


Kategórie pre nominácie:

 

Animátor roka

Dobrovoľník/čka v práci s mládežou nad 18 rokov, ktorý/á sa vo svojom voľnom čase venuje mládeži minimálne 5 rokov. Zaujíma sa o ľudí okolo seba a chce priniesť krajší život svojej komunite.  Svojím zápalom pre mládež pomohol vychovať ďalšie generácie dobrovoľníkov. Je samostatný a zodpovedne dokáže viesť chod združenia. Svoje aktivity vykonáva bez nároku na honorár.

 

Animátor Junior

Dobrovoľník/čka v práci s mládežou pod 18 rokov, budúca nádej dobrovoľníctva. Svoje aktivity s mládežou vykonáva aspoň 2 roky a takisto bez nároku na honorár. Svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v komunite. Svoje aktivity vykonáva bez nároku na honorár.

 

Animátor celoživotné dielo

Dobrovoľník/čka v práci s mládežou nad 40 rokov, ktorý/á sa vo svojom voľnom čase venuje mládeži minimálne 20 rokov. Zaujímal, alebo sa ešte stále zaujíma sa o ľudí okolo seba a prinášal krajší život svojej komunite, okoliu, spoločnosti. Svojím zápalom pre mládež pomohol vychovať generácie dobrovoľníkov, animátorov, aktívnych mladých ľudí. Zodpovedne dokázal viesť chod združenia, neformálnej skupiny, organizácie, prípadne aktívne pracoval v spoločenských aktivitách. Svoje aktivity vykonával, alebo ešte aj vykonáva bez nároku na honorár.

 

Pracovník s mládežou

Aj profesionál môže byť ocenený a môže mu byť poďakované ako dobrovoľníkovi. Okrem bežného pracovného času, počas ktorého sa mladým venuje, vymýšľa pre nich ďalšie hodnotné projekty a motivuje ich k lepšiemu životu. Je to pracovník pracujúci aspoň 2 roky s rómskymi deťmi a mládežou, alebo koordinátor žiackych školských rád, alebo ako vychovávateľ v školskom klube detí, v centre voľného času, v stredisku záujmových činnosti a v inej inštitúcii.

 

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Obec, mesto, ktorá sa venuje mládeži nad rámec svojich povinností. Podporuje mládežnícke iniciatívy vo svojej obci alebo ich sama prináša. Podporuje mladých k participácii a k miestnemu aktivizmu. Podpor s nami obec Trnavského kraja, ktorá môže ísť príkladom ďalším samosprávam. Podporuje rôznorodé mládežnícke iniciatívy, mladých ľudí v záujme o veci verejné, motivuje mladých ľudí k ich aktivizácii, zapája mladých ľudí do života a aktivít miestnej komunity.

 

Organizátorom podujatia roka Animátor roka 2017 je Rada mládeže Trnavského kraja (RMTK), ktorá je partnerskou organizáciou mládežníckych združení pôsobiacich v trnavskom regióne už od roku 2000.

Podujatie zastrešuje Združenie pre podporu detí a mládeže, ktoré okrem RMTK tvorí Trnavský samosprávny kraj.

 

Nominácie sa podávajú na nominačných návrhoch jednou z foriem:                                                                             

a)Vyplnením elektorického dotazníka:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLR8SBEOhs6uAdOvxa51kOdiB01EUsywAXcd1_TpZIxbP3g/viewform

b)elektronickou formou na e-mail: rmtk.tt@gmail.com , do predmetu správy uviesť „ocenenie“,

c)  písomnou formou na adresu: Rada mládeže Trnavského kraja, Limbová 6052/4, 917 02 Trnava. Nominácie je potrebné dodať do 25. novembra 2017, rozhoduje poštová pečiatka, resp. dátum odoslania e-mailu.

 

Návrh na ocenenie môže podať :

a) právnická osoba (napr. obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.),                         

b) fyzické osoby, jednotlivci

c) neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny).

Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

 

Nominácia musí obsahovať:

a) pri nominovanom jednotlivci:

  meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt,

  dôvod návrhu nominácie na ocenenie,

  3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity.

b) pri nominácii obce:

  názov a adresa obecného úradu,

  dôvod návrhu nominácie na ocenenie,

  3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Close Menu