Mysli kriticky!

Mysli kriticky!

25.10.2018 sa uskutočnila diskusia na tému kritického myslenia. S účastníkmi sme si povedali, že kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Ide hlavne o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností nielen svojich poznatkov. Povedali sme si tiež, že je to komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia a mali sme aj zopár zaujímavých aktivít na túto aktuálnu tému. Myslíme, že táto diskusia mnohým účastníkom pomohla v lepšej orientácii v nekonečne veľa informáciách, ktoré nás každý deň zaplavujú a veríme, že si získané vedomosti a praktické zručnosti z diskusie osvoja a budú naozaj kriticky mysliacimi mladými ľuďmi, ktorých dnešná spoločnosť potrebuje.


Táto diskusia sa uskutočnila vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy – Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

Close Menu